На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017, 27/2018) и Стручног упутства Комисије за верску наставу Владе Републике Србије о начину утврђивања листе наставника верске наставе традиционалних цркава и верских заједница за школску 2018/2019. годину (бpoj: 611-00-1125/2018-03) од 19.06. 2018. године.

КАТИХЕТСКИ ОДБОР
ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ
расписује
КОНКУРС
(интерног карактера)

за формирање јединствене листе наставника Православног катихизиса Православне Епархије нишке, коју ће Његово Преосвештенство Епископ нишки Г. Арсеније, доставити министру просвете у Влади Републике Србије:

1) На конкурс се може јавити лице које поред општих услова Закона о Раду, испуњава и следеће посебне услове:

• да је предложени кандидат држављанин Републике Србије;
• да је стални и активни члан литургијске заједнице своје парохијске Цркве;
• да је дипломирао на Богословском факултету Српске православне Цркве (до 10. септембра 2005. године), односно да је носилац академског звања дипломирани теолог-мастер на Православном богословском факултету (после 10. септембра 2005. године);
• изузетно, да је завршио први степен студија на Православном Богословском факултету (студије у трајању од четири или три године), или стекао више богословско образовање (Богословски институт Српске Православне Цркве); или да је стекао академско звање дипломираног мастер педагога, учитеља, филозофа, историчара (могу бити прихваћене и дипломе других факултета студија другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине или одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, или на основним студијама које су уређивали прописи о високом образовању до 10. септембра 2005.г.) под условом да је похађао стручне семинаре за наставнике Православног катихизиса.

Предност приликом избора кандидата имаће клирици и лаици из Епархије нишке, као и они којима је предавање верске наставе једина или главна делатност. Лаици из других епархија, носиоци академског звања дипломирани теолог-мастер, треба да поднесу благослов надлежног Епископа, као и извештај надлежне Канцеларије за верску наставу која је имала увид у њихов рад.

Вероучитељи који су у току школске 2018/19. били на резервној листи за замене (који не испуњавају услове прописане 140. чланом Закона о основама система образовања и васпитања) а поседују средње или средње богословско образовање могу конкурисати (под условом да су претходних година предавали верску наставу), с тим што ће и предстојеће школске године бити на резервној листи само за замене у основним школама, односно ако не постоји нити један други начин да на место наставника буде упућено лице са одговарајућом стручном спремом.

2) Неопходна конкурсна документација :

I) Активни вероучитељи:

• својеручно потписана пријава на конкурс* преузми образац
молба Епископу за именовање преузими образац молбе
• потврда парохијског свештеника о владању и редовном учествовању у богослужбеном животу парохије преузми образац
• оверена копија дипломе или уверења о дипломирању**
• лица која су на мастер студијама на Богословском факултету достављају најновије уверење о положеним испитима;
• извештај о раду у претходној школској години преузми образац
• копије серификата похађаних семинара за вероучитеље;
• вероучитељи који полажу диференцијалне испите на Богословском факултету достављају најновије уверење о положеним испитима.

II) Нови кандидати који не предају или лица из других Епархија

• крштеница – извод из матичне црквене књиге крштених;
• венчани лист – извод из црквене књиге венчаних;
• очитана лична карта;
• оверена копија дипломе или уверења о дипломирању
• оверене копије похађања стручних семинара за наставнике верске наставе (уколико поседује)
• молба Епископу + биографија (CV) откуцана на рачунару и својеручно потписана преузими образац молбе
• две фотографије 5x5 cm( „enface“ на једнобојној позадини)
• својеручно потписана пријава на конкурс* преузми образац
• потврда парохијског свештеника о владању и учествовању у богослужбеном животу парохије преузми образац
• лекарско уверење за рад у просвети

Кандидатима којима се означени документ (**) променио или додао достављају нови. Сви кандидати достављају искључиво нови формулар означен (*)

3) Трајање конкурса до 30. маја 2019.г.

4) Достављање документације: уредно припремљену документацију доставити парохијском свештенику, који исту преко архијерејског намесника прослеђује Катихетском одбору Епархије нишке.

5) Након прикупљања конкурсне документације, Катихетски одбор Епархије нишке ће на основу интерних бодовних критеријума формирати прелиминарно рангирање кандидата о чему ће исти уредно бити обавештени. Потом ће се обавити разговор са новим кандидатима у току јуна месеца текуће године. Тест за нове кандидате који не поседују богословско образовање биће такође организован, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.Интерно бодовање и ранг листабиће основа за формирање јединствене листе наставника Православног катихизиса за школску 2019/20.г.

НАПОМЕНА: Сва конкурсна документација мора бити послата комплетно и одједном, а било какво парцијално слање није валидно.
Документација послата са закашњењем неће бити разматрана.


У Нишу,                                                                                                                                                                                                    Катихетски одбор
03. 05.2019. г.                                                                                                                                                                                           Православне Епархије нишке